فهرست ناوبری برگه ها

آموزش زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و ...

زندگی و سخنان زیبای هلن کلر

Helen Adams Keller was born on June 27, 1880 in Alabama. In 1882, she fell ill and was struck blind, deaf and mute. Beginning in 1887, Keller’s teacher, Anne Sulliavan helped her make tremendous progress with her ability to communicate, and Keller went on to college, graduating in 1904.After college, Keller set out to learn more about the world and how she could help improve the lives of others.She became a well-known celebrity and lecturer by sharing her experiences with audiences

هلن آدم کلر در 27 جون 1880 در آلاباما به دنیا آمد. در سال 1882 در اثر بیماری کور و کر و لال شد. در اوایل سال 1887 معلم هلن کلر، آن سولیابان به او برای پیشرفت درخشانش در ارتباط با دیگران کمک کرد و کلر توانست به دانشگاه برود و در سال 1904 فارغ التحصیل شد. بعد از دانشگاه برای آشنایی بیشتر با دنیا و بهبود زندگی مردم تلاش کرد و به یک ستاره و سخنران معروف تبدیل شد که تجربیاتش را با دیگران مطرح می‌ساخت.

During her lifetime, she received many honors in recognition of her accomplishments, including the Presidential Medal of Freedom in 1964. Keller suffered a series of strokes in 1961, and spent the remaining years of her life at her home. Keller died in her sleep on June 1, 1968, just a few weeks before her 88th birthday.

هلن کلر در طول زندگی اش افتخارات بسیاری در تایید دست آوردهایش بدست آورد از جمله مدال آزادی ریاست جمهوری در سال 1964 میتوان اشاره کرد. در سال 1961 هلن کلر از دچار یک سری سکته مغزی شد و بقیه عمرش را در خانه اش سپری کرد. هلن کلر در 1 جون 1968 تنها چند هفته قبل از تولد 66 سالگی اش درگذشت.

 

زندگی هلن کلر- هلن کلر در کنار معلمش

زندگی هلن کلر- هلن کلر در کنار معلمش

 

سخنان زیبای هلن کلر

در اینجا 3 سخن از سخنان زیبای هلن کلر را برای شما انتخاب کرده ایم

The best and beautiful things in the word cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart
بهترین و زیباترین چیزها در دنیا رانمیتوان دید و حتی نمیتوان لمس کرد بلکه باید با قلب آنها را احساس کرد

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light
راه رفتن در تاریکی با یک دوست بهتر از تنها راه رفتن در روشنایی است

Alone we can do so little, together we can do much
به تنهایی ما کارهای اندکی میتوانیم انجام دهمیم. باهم کارهای زیادی میتوانیم انجام دهیم