فهرست ناوبری برگه ها

آموزش زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و ...

خطاهای رایج

To go home

We go to home at four o`clock every day. غلط

We go home at four o`clock every day. صحیح

To goو to comeافعال حرکتی هستند وبعد از آنهاباید to بیاید اما home دراین مورداستثنا است.یعنی بعداز goاگر Home بیاید نبایداز to استفاده کنیم .

Each and every

She gave an apple to every of the children.غلط

She gave an apple to each of the children .صحیح

Each برای دو یا بیشترازدوچیزیاشخص مورداستفاده قرارمی گیرد اما everyبرای بیشترازدوچیزیاشخص مورد استفاده قرارمی گیرد.

در everyگروه مورد نظراست ولی در Each تک تک افراد مورد نظراست.

His and her

Ali visits her aunt every Sunday . غلط

Ali visits his aunt every Sunday .صحیح

چون مرجع ضمیر ALI است پس بایداز His استفاه کنیم که یک ضمیر اشاره کننده به مذکراست .اگربجای Aliیک اسم مؤنث داشتیم در آن صورت از her استفاده می کردیم .

A and one

Ali found one ring in the street. غلط

Ali found a ring in the street.صحیح .

از oneزمانی استفاده می کنیم که عدد مورد تأکید قرار گرفته باشد.مانند: Hegave me one book instead of two (اوبه جای دو کتاب , یک کتاب به من داد.)

House and home

You should go to your house now. غلط

You should go to your home now . صحیح

House به هر ساختمانی که برای سکونت استفاده می شود اشاره می کند اما home به خانه خاصی که فرد یا افرادی د ر آن زندگی می کنند اشاره می کند .

Game and play

Thay had a nice play of football. غلط Thay had a nice game of football. صحیح

Play بیشتر معنی سرگرمی می دهد.د ر این مورد باید ا ز game استفاده کرد.

Woman and wife

The man saw his woman in the street . غلط

The man saw his wife in the street. صحیح

در زبان انگلیسی تفاوت آشکاری بین woman و wife وجود دارد . wifeزنی است که بامردی ازدواج کرده است و اکنون همسر اوست .اما کلمه woman عمومیت دارد.

Hair

The man has long hairs . غلط

The man has long hair . صحیح

در این معنی نمی توانیم کلمه hair را به صورت جمع استفاده کنیم ودر واقع یک اسم غیر قابل شمارش محسوب می شود .البته اگر منظورمان یک یا چند رشته مو باشد می توانیم این کلمه را جمع ببندیم مانند:

I found two long hairs in my food .

Country

I spend my holidays in a country . غلط

I spend my holidays in the country . صحیح

کلمه country اگر همراه با a بیاید به معنای کشور است.اگر این کلمه همراه با the بیاید به معنای منطقه خارج از شهر (ییلا ق ) است.

Fish

Yesterday we had fishes for dinner. غلط

Yesterday we had fish for dinner . صحیح

Fish به عنوان غذا یا به صورت تعداد زیاد همیشه مفرد است ونمی توان آنرا جمع بست .بندرت زمانی که ماهی به صورت تکی یا به تعداد کم مورد نظرمان باشد آن را جمع می بندیم .مانند

I caught three small fishes . من سه ماهی کوچک گرفتم.

Money

All her money are kept in the bank . غلط

All her money is kept in the bank صحیح

Money یک اسم غیر قابل شمارش است و همیشه فعل مفرد است.

Know and learn

Mina went to school to know English . غلط

Mina went to school to learn English. صحیح

Know به معنای دانستن وشناختن است و در مواقعی استفاده می شود که یادگیری پایان یافته است .مثال

He knows to swim. (او می داند چطور شنا کند )

Few and a few

Although the question was easy,a few boys were able to answer it. غلط

Although the question was easy, few boys were able to answer it . صحیح

تفاوت Few و a few : هردو به معنای تعداد کم است . اما منظور از Few کوچکترین حد ممکن است به معنی جمله دوم توجه کنید : گر چه سوال آسان بود کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد . به مثال دیگر در باره a few توجه کنید:

Although the question was difficult, a few boys were able to answer it.

گرچه سوال مشکل بود , چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند.

Goes to school

My sister goes to the school . غلط

My sister goes to school . صحیح

Goes to school به معنای دانش آموز بودن است اما goes to the school به معنای دیدار از مدرسه مثلاً برای یک بار است .

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>